subscribe: Posts | Comments

บริจาคเพื่อเป็นกองทุนการศึกษา

0 comments

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
มูลนิธิ EDF ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มูลนิธิ EDF ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสเป็นปีแรกในจังหวัดอุดรธานี และได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ให้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย

Children

โครงการหลักๆ ของ EDF ได้แก่

  1. โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
  3. โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
  4. โครงการทุนการศึกษา “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อเด็กนักเรียนกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  5. โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โครงการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมและวิศวกรรม โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โครงการห้องสมุด โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขอนามัย และโภชนาการในโรงเรียน ค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.edfthai.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *