subscribe: Posts | Comments

ปลูกป่าเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

0 comments

ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิด้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา

afforest

ป่าเกิดจากต้นไม้หลายต้น หลายพันธุ์นานาชนิดมารวมกัน เรียกกันว่า “ป่า” นับย้อนอดีตไปโน้น ป่ายังอุดมสมบูรณ์ดี ปัจจุบันนี้ป่าไม่มีมากนักเพราะเหตุว่า คนเราชอบตัดไม้ทำลายป่า บุกเบิกออกทำมาหากิน เอาที่ดินมาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ป่าก็เลยหมดไป เสียดายเราไม่สงวนป่ากันอย่างจริงจัง คงจะให้ป่ากลับมา มีสภาพเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว พื้นที่ป่ามีน้อย ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นทุกวัน บางแห่งป่าก็เลยไม่เหลือ ต้องขยายที่ทำกิน สร้างบ้านสร้างเมือง เราก็ต้องมาปลูกป่ากันอีกจะนานเท่าไร แต่ถ้าเรารักป่าช่วยกันปลูกป่าอีกไม่นานเมืองไทยก็คงมีป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีก ช่วยกันปลูกป่าช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้ลูกหลานเยาวชนของเรารักป่า รักษาป่า และปลูกป่าพร้อมช่วยกันดูแลด้วย ถ้าคนไทยทั่วประเทศช่วยกันปลูกป่า กล้าไม้คนละหนึ่งต้นต่อปี และดูแลให้มีไม้ก็จะโตเร็วและใหญ่เป็นสีเขียวไปหมดทั่วประเทศไทยเราต่อไป

เมื่อก่อนนี้ต้นไม้ในป่าเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์ พวกไม้เนื้อแข็งก็ใช้ทำประโยชน์ปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เช่น ไม้ประดู่ มะค่า ตะเคียน เต็ง เต็งรัง แดง มะค่าแต้ เป็นต้น ส่วนไม้สักนั้นตามป่าขององค์การป่าไม้ของเราก็ปลูกไว้ มีอยู่ทั่วไปทางภาคเหนือ แต่ไม้สักตามป่าใหญ่ไม้ธรรมชาติคงไม่มีให้เห็นแล้ว ไม่มีคุณค่าต่อดินฟ้าอากาศ ไม้เป็น ต้นน้ำลำธาร ทำให้พื้นดิน อุดมสมบูรณ์ ไม้ให้ที่อยู่อาศัย ไม้เป็นสมุนไพรรักษาโรค ไม้ช่วยยึดพื้นดินไว้ไม้ให้ สีย้อมผ้าแก่เรา ไม้มีคุณค่าทางนิเวศวิทยา ไม้หรือป่าไม้ยังอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไว้อีกด้วย ฉะนั้นเราคนไทยต้องใส่ใจดูแลป่า ปลูกป่าเพิ่มเติมเป็นป่าชุมชน ให้คนได้อาศัย เมื่อมีป่าไม้อย่างเมื่อก่อน น้ำคงไม่ท่วมบ้านเมืองเราเหมือนทุกวันนี้

ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม

ปลูกป่าชายเลน

ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญให้ประโยชน์แก่มนุษย์นานัปการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ราษฎรที่อาศัยใกล้บริเวณป่าชายเลนได้อาศัยไม้มาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งพลังงานเป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย ในช่วงปี พ.ศ.2504-2539 พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและได้เปลี่ยนสภาพมาใช้ประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมาย จนทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงตามลำดับ ซึ่งจากการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนหลายประการ และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรป่าชายเลนเป็นอย่างมาก ทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศโดยรวมอีกด้วย

Source: chaipat.or.th, contentcenter.prd.go.th, volunteerspirit.org, pukpabangpoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *